20 Social Apartments in Gelida 20 Social Apartments in Gelida

      site: c/ Enric Prat de la Riba 18 - Gelida
      promoter: INCASOL Institut Catalŕ del Sňl restrected contest
      surface: 2.189,85 m2
      date: November 2007
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projects
Competitions
Clients

Contact