Ampliació residència Maria Reina Ampliació residència tercera edat "Maria Reina"

      emplaçament: c/ Moneders 12 - Barcelona
      promotor: Congregación Religiosa Siervas de Jesús
      superfície: 3.346,42 m2
      data de finalització: març 2007
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar